Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
ułatwi Państwu sprawne dokonanie czynności notarialnej

Przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecany jest wcześniejszy kontakt z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i omówienia szczegółów transakcji. Możliwa jest również weryfikacja na podstawie przesłanych wcześniej skanów/zdjęć dokumentów bez konieczności osobistego stawiennictwa przed zawarciem umowy.

O tym, jakie dokumenty będą wymagane do przeprowadzenia konkretnej transakcji, decydują okoliczności sprawy i charakter czynności.

Poniżej przedstawiamy przykładowe dokumenty potrzebne do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej. W Kancelarii Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

 1. numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia nieruchomości – np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 3. wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości;
 4. wyrys z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej);
 5. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 6. zaświadczenie wskazujące, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 7. zaświadczenie dotyczące objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach;
 8. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału, (jeżeli nastąpił podział geodezyjny działek nieujawniony w księdze wieczystej);
 9. w przypadku zakupu dokonywanego ze środków pochodzących z kredytu – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego.
 1. numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia nieruchomości – np. akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 3. wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej nieruchomości;
 4. wyrys z mapy ewidencyjnej (w przypadku odłączania działki do nowej księgi wieczystej);
 5. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą z projektem podziału, (jeżeli nastąpił podział geodezyjny działek nieujawniony w księdze wieczystej);
 1. numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia – np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 3. wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków i rejestru lokali dla przedmiotowej nieruchomości;
 4. zaświadczenie wskazujące, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 5. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w przedmiotowej nieruchomości (na życzenie strony kupującej);
 6. w przypadku zakupu dokonywanego ze środków pochodzących z kredytu – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego.
 1. numer księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia – np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 3. wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków i rejestru lokali dla przedmiotowej nieruchomości;
 1. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie;
 2. numer księgi wieczystej (o ile dla prawa jest ona prowadzona);
 3. podstawa nabycia np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
 4. w przypadku konieczności założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków;
 5. w przypadku zakupu dokonywanego ze środków pochodzących z kredytu – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki w formie aktu notarialnego.
 1. dane osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL);
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia);
 3. ewentualnie opis nieruchomości i numeru księgi wieczystej wchodzącej w skład spadku lub innych praw będących przedmiotem spadkobrania.
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa;
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL).
 1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, stan cywilny);
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia, adres zamieszkania);
 3. zakres pełnomocnictwa oraz jeżeli pełnomocnictwo upoważniać będzie do sprzedaży/zakupu konkretnych nieruchomości – ich opis i numer ksiąg wieczystych.
 1. odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej;
 2. informacja o testamentach spadkodawcy;
 3. informacja o spadkobiercach, którzy już spadek odrzucili oraz informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych (imiona i nazwiska tych osób, adresy aktualnego zamieszkania).
 1. akt zgonu spadkodawcy;
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, w przypadkach kiedy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci;
 3. wszystkie testamenty spadkodawcy (nawet odwołane), jeżeli zostały sporządzone;
 4. akty stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (w przypadku osób które na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmieniły nazwisko);
 5. nr PESEL zmarłego;
 6. wypisy aktów notarialnych obejmujące oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w przypadkach, kiedy takie oświadczenia były składane lub umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, w przypadku kiedy były zawarte;
 7. numery ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości.

Przydatne linki:

Godziny urzędowania kancelarii

poniedziałek-wtorek:
9:00-17:00
środa:
8:00-17:00
czwartek - piątek:
8:00-15:00
sobota:
po wcześniejszym ustaleniu

573 122 083

ul. Piłsudskiego 1 lok. 3
37-200 Przeworsk