Opłaty

Wszelkie konsultacje, porady oraz informacje
dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne

W celu indywidualnego ustalenia wysokości wszystkich opłat
prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

573 122 083

przeworsk.notariusz@gmail.com

I. Taksa notarialna

Na podstawie art. 5 § 1 i 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość stawek taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Do stawek taksy notarialnej wynikającej z powyższego Rozporządzenia należy doliczyć podatek według stawki 23%, zgodnie z art. 5, 29 i 41 w zw. z art.146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

II. Podatki

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z 14.02.1991r. Prawo o notariacie notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, w związku z tym jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

III. Opłaty sądowe

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z 14.02.1991r. Prawo o notariacie jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Godziny urzędowania kancelarii

poniedziałek-wtorek:
9:00-17:00
środa:
8:00-17:00
czwartek - piątek:
8:00-15:00
sobota:
po wcześniejszym ustaleniu

573 122 083

ul. Piłsudskiego 1 lok. 3
37-200 Przeworsk